Eestis on kohalikel omavalitsustel noorsootöö korraldamiseks  mitmeid valikuvõimalusi. Üks neist on avada noortekeskus. Selle loomise aluseks on nii noorte huvi kui ka piirkondlikud vajadused. Noortekeskused on loodud noorte initsiatiivi toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Noortekeskuse kesksed tegevused on kontakttöö noortega, noortele suunatud  tegevuste teostamine/tagamine ja arendava keskkonna loomine. 

Noortekeskusest on noorsootöö põhimõttest lähtuv noorsootööasutus, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.

Noortekeskuse põhitunnuseid tehniliste tingimuste kõrval on avatud noorsootöö põhimõtete rakendamine. Avatud noorsootöö eesmärk  on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort olema noor või noore saamist täiskasvanuks. Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline. 

Noortekeskuse tegevusvõimaluste valiku aluseks peavad olema noorte huvid ja piirkondlikud vajadused/kokkulepped. Tänapäevaks on välja kujunenud noortekeskuste tava- ehk baastegevused, sh saab iga noortekeskus ise otsustada, milliste tegevussuundadega ja missuguses mahus ta tegeleb. Oluline on jälgida, et keskuses pakutavad tegevused soodustaks noorte omaalgatust ja mitteformaalset õppimist ning kogemuste omandamist tegevuse ja suhtlemise kaudu.

Noortekeskuse tegevused peavad olema lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtetest noortele võrdselt kättesaadavad. Tavapärane on see, et noortekeskus on avatud tööpäevadel kella 12.00–19/20.00. Mõned noortekeskused on avatud ka puhkepäevadel. Samas tuleb rõhutada, et projektide elluviimiseks kasutatakse nädalavahetusi aktiivselt, sest see võimaldab noorsootöös osaleda ka neil, kes nädala sees on hõivatud kooli, töö või teiste tegemistega.

Noortekeskustes pakutavad võimalused/tegevused saab tinglikult jagada kahte kategooriasse.
1) Tavategevused, mis on igas keskuses ehk baastegevused
• avatud noorteruum/tuba – võimalus kohtuda sõpradega, kuulata muusikat, mängida lauamänge, kasutada arvutit, osaleda mitmesugustel infoüritustel, võimalus kasutada kööginurka
• projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
• noorteinfo edastamine
• noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
• ennetusalased temaatilised tegevused
• vabatahtliku tegevuse võimaldamine
• noorte osaluskogude/aktiivgruppide koordineerimine või toetamine

2) Tegevused, mida pakutakse tavapäraselt eriettevalmistuse (load, litsentsid, standardid jms) või lisaressursside (raha, spetsialistid) olemasolul
• mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
• tööhõivelisuse toetamine (tööelu tutvustamisega seotud tegevused, sh näiteks õppekäigud, tööbörsi ja õpilasmaleva rühmade korraldamine)
• võrgustikutöö  projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
• noorte omaalgatusfondi koordineerimine (NAF) 
• huvitegevus
• noortelaagrite korraldamine
• noorte temaatilised koolitused
• rahvusvaheline noorsootöö

Noorsootöös pakutavad tegevused  on piirkondlikul tasemel jagunenud erinevate teostajate/teenusepakkujate vahel. Läbimõeldud võrgustikutöö on oluline ühiskonna väärtuste järjepidevuse kandja, sest selle kaudu on võimalik noort lapsest täiskasvanuks ülemineku perioodil suunata ja toetada. Professionaalsed noorsootöötajad on olulised partnerid ka sidusvaldkondade (sh sotsiaal- ja haridusvaldkond) spetsialistidele.

Allikas: Noorsootöö noortekeskustes (H.Paabort), Noorsootöö õpik, ENEB 2013