NÜ Juventus loodi 1999. aastal 7 aktiivse isiku (Heidi Paabort (Klamp), Karin Tõnts (Kongas), Ülle Koppel, Evi Rohtla, Mati Klamp, Vilja Roots, Anne Veiram) poolt.

Ühenduse tegevuse eesmärgiks on alates loomise hetkest olnud tingimuste loomine Põltsamaa piirkonna noortele, et  tegutseda oma vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ning füüsilise arengu soodustamiseks.

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

- aitab korraldada noorsootööd Põltsamaal;
- aitab asutada Põltsamaa noortemaja ning korraldada selle tegevust ja rahastamist;
- osaleb koostöös kohalike omavalitsustega piirkonna noorsoopoliitika väljatöötamisel;
- analüüsib ja jälgib oma tegevuse eesmärgiga seotud eluvaldkondade olukorda ning arengut nii Eestis kui ka välisriikides, kogub ise või organiseerib vastava informatsiooni ja statistika kogumist;
- organiseerib oma eesmärgiga seotud kohalikke, üleriiklike ja rahvusvahelisi üritusi ning muid ettevõtmisi;
- arendab igakülgset koostööd noorteühenduste, -organisatsioonide ja -liitudega Eestis ning välisriikides;
- genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist;
- töötab välja ja viib ellu erinevaid kodanikealgatuslikke projekte;
- viib läbi seminare, koolitus- ja vahetusprogramme (v.a. litsentseeritud tegevus), organiseerib ning finantseerib nende programmide läbiviimist ise või kolmandate isikute poolt;
- osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välisriikides;
- informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;
- arendab klubilist tegevust, korraldab ühingu liikmetele, nende peredele ja üldsusele erinevaid üritusi;
- arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonide ja ühendustega, samuti riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
- organiseerib heategevusprojektide ja -programmide eluviimist ise või teiste isikute kaudu.

NÜ Juventus on 1999- 2013. aastani viinud koostöös erinevate organisatsioonide ja noortega ellu enam, kui 100 erinevat projekti. Olulisemad neist Põltsamaa piirkonna jaoks on olnud Allika Avatud Noortekeskuse (tegutses 2005- 2010) ja Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse loomine (alates 2010). Toimunud projektide kohta saab täpsemalt lugeda projektide alt.

NÜ Juventus on saanud tunnustuse nii Põltsamaa LV, Jõgeva MV  kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. NÜ Juventus juhatuse esimees ja keskuse juht toimetab ise igapäevaselt Eesti ANK tegevjuhina ja püüab läbi selle töö arendada keskuste töökeskonda üle Eesti ning selgitada noortekeskuste kontseptsiooni erinevatele rahastajatele kui ka otsustajatele. Loe ühingu kohta siit: www.ank.ee .

Noorteühendus Juventus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse asutajaliige alates 2001. aastast. Vt lisa www.ank.ee.