NÜ Juventusel on pikaajaline kogemus taotlemaks rahastust struktuurifondidest.

2005-2008. aastal juhtis NÜ Juventus projekti "Noortekeskus, kui võimalus noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel". Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond ligi 1,0 miljoni krooniga. Projekti eesmärk oli mitteformaal-haridusvaldkonnas tegutsevate Põltsamaa ja Püssi noortekeskuste jaoks loodud ja rakendatud nõustamis-, ennetus- ja tugiteenused suurendamaks noorte sotsiaalset kaasatust. Keskused, mille tolleaja (2005!) töö olulisteks funktsioonideks olid vaba-aja veetmisega seotud teenuste pakkumine, noorteinfo kättesaadavuse tagamine, lisandus käesoleva projekti tulemusel projektis osalevatele noortekeskustele uus roll ja innovaatiline lähtepunkt- avatud noortekeskus kui noorsootöö seaduse alusel tegutsev noorsootöö asutus, mille eesmärgiks oli noorte toimetulek, tööhõiveks valmisoleku suurendamine , sotsiaalse kompetentsi tõstmine, mitte-formaalne õppimine konkurentsivõime kasvatamine ning ennetustöö kuni 17-aastaste koolist väljalangemise vastu.  Toetuse abil soetati vajalikku inventari, töötati välja noortekeskuste baastegevused, avati veebileht, kujundati ühised trükised ja tagati mõlemas keskuses 3-aastat noortekeskuse stabiilne töö (palk, internet, programmikulud jne). Püssi NK-s alustad tööd üks ja Põltsamaal kaks töötajat. 2010. aastal saadi tunnustus Haridus- ja Teadusminiteeriumi poolt, kui üks edukam meetme 1.1 projekt. 

2008-2010. aastal juhtis NÜ Juventus investeeringuprojekti "Põltsamaa uue avatud noortekeskuse hoone renoveerimine ja infrastruktuuride kaasajastamine". Projekti eelarve oli 8 329 747 Eesti krooni. 95% sellest toetas Euroopa Regionaalarengu Fond (7 913 259 Eesti krooni). 5% omafinantseeringust kattis Põltsamaa Linnavalitsus. Projekti tulemusel avati 10.12.2010 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus.

2010- 2013. aastal osales NÜ Juventus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse programmis "Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste tegevuste". Programmi kaudu said noortekeskused võimaluse kaasata oma tegevustesse rohkem noori ja ESF vahendite toel muuta teenused mitmekülgsemaks. Toetatavad tegevused olid huvitegevuse korraldamine noortekeskustes, tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste fondi loomine noortekeskuse juurde. Lisaks eelmainitud tegevustele sai alguse mobiilse noorsootöö teenuse arendamine. Projekti tulemusel (noorsootöötajad said vajaliku koolituse ja praktika) sai alguse mobiilne noorsootöö Põltsamaa rõngasvaldades, mis omakorda jätkus juba LEADER (www.pria.ee) toel.

2015-2017 on NÜ Juventus partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 3,1 miljonit eurot.

 Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.tugila.ee.