Projekti nimi- „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

Projekti kestus oli 24 kuud (105 nädalat). Projekti alguse ja lõpu kuupäev: 17.03.2014- 16.03.2016

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ oli rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Projekti koordineeris Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekti eesmärk oli parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendati tegevusi 86-s noortekeskuse (neist üks on Põltsamaa ANK) teeninduspiirkonnas. Sihtgrupid antud projektis olid rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed. Programmi raames toimus tihe koostöö Norra partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasatus, draamaõpe).  Suur rõhk oli laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid). Projekti raames toimus koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeriti kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutati lisaks võrgistikutööle mobiilse noorsöö võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).

Projekti raames tehti koostööd Tallinna ÜK Pedagoogilise Seminari, Tartu ÜK Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, MTÜ Urban Style, MTÜ RuaCrew ja välispartneriga Ungdom & Fritid, Norrast.

Põltsamaa piirkonnas lükati käima temaatiline võrgustik, tehti koostööd Põltsamaa ÜG-ga (ühisüritused), avati kaks huviringi, jätkus mobiilne noorsootöö.  Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse toetus oli 5900€. 

Projekti õppetundide kohta saab lisa lugeda siit: http://eestiank.blogspot.com.ee/2016/04/vahest-me-voidame-vahest-me-opim.html