PÕLTSAMAA NOORTE- JA ELUKESTVA ÕPPE KESKUSES
saad tegeleda just sind huvitavate tegevustega. Tule kohale!

Keskuse tegevusi viiakse ellu läbi järgmiste osakondade:

1) Avatud noorstekeskuse ja avatud noorsootöö osakond
2014. aasta eesmärgiks on jätkuvalt pakkuda Põltsamaa piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalust (avatud ruum oma võimalustega- infonurk, arvutid, meedia, mängud jne).

2) Noorte Euroopa teavitus- ja infokeskuse osakond
Eesmärk on Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni noortepoliitika elluviimine sh teavitustöö ning nõustamine (töötamine, elamine, reisimine, õppimine Euroopas jne). Euroopa Liidu ja riiklikes projektides osalemine ning koostöövõimaluste loomine valdkonnaga seotud noorsoo-organisatsioonidele. 2014. aastal soovime eesmärgistatumalt koguda vajaliku infot ning suunata seda ka meie rõngasvaldade infopunktidesse.

3) Nõustamiskeskuse Põltsamaa piirkonna osakond
Eesmärk on koostöö arendamine noorte teavitamis- ja nõustamisteenuste pakkujate vahel, noorteinfo kättesaadavuse soodustamine, vahetu noorteinfo edastamine piirkonnas, noorte nõustamine ja teavitamis- ja nõustamisalased koolitused ja nõustamine ise.
2014. aastal soovime eesmärgistatumalt koguda vajaliku infot ning suunata seda ka meie rõngasvaldade infopunktidesse.

4) Tööhõive ja vabatahtlike keskuse osakond
Eesmärk on tööhõive probleemide ennetamine läbi interaktiivsete tegevuste sh koolitused, vabatahtlik töö, karjääri nõustamine, praktika, ettevõtluse arendamine ja nõustamine. Sh rahvusvahelisel tasandil.
2014. aasta prioriteediks on NEET noorte kaasamine läbi vabatahtliku tegevuse. 

5) Projektide keskuse osakond
Eesmärk on tagada igakülgne abi projektide loomisel, kirjutamise, läbiviimisel ja aruandluses, mille kaudu on tagatud valdkonna projektide kvaliteetsus sh rahvusvahelisel tasandil. Soovime jätkata rahvusvaheliste noorsoovahetuste korraldamist.
2014. aasta eesmärk on alustada piirkondliku noortefondi loomist ja rakendamist.

6) Koolitus- ja elukestva õppe keskuse osakond
Eesmärk on erinevate valdkonna koolituste korraldamine. Sh rahvusvahelisel tasandil. 2014. aasta prioriteediks on NEET noorte suunamine koolitustele. 

7) Ressurside osakond
2014. aasta eesmärk on tagada ressursid valdkonna tegevuste läbiviimiseks (ruumid, personal, vahendid). Piirkonna noortega töötavad asutused saavad meie vahendeid tasuta laenuatada.

8) Koordineerimiskeskuse osakond
Eesmärk: tagada läbi  tugistruktuuride praktiliste väljundite stabiilne noorsootöö toimimine kokkulepitud piirkonnas.
2014. aastal keskendutakse mobiilsele noorsootööle eelkõige Põltsamaa linna rõngasvaldades- Pajusi vallas ja Põltsamaa vallas.

9) Lastekeskuse osakond
Eesmärk: Tagada turvaline lastehoid lühikeseks perioodiks. Lastehoid on seotud konkreetse projektiga. Teistel aegadel peab alla 7-aastane kasutama lastekeskust koos järelevaatajaga.
2014. aastal soovitakse tegevustesse enam kaasata noori laspevanemaid.
2014. aastal soovime algatada piirkonna- ja valdkonnaülese koostöövõrgustiku, et meie tegevusteni jõuaks rohkem lapsi ja noori!